Podmínky a pravidla účasti

Podmínky a pravidla pro účast na akcích

pořádaných

Global Security Group, spol. s r. o.

 

Podmínky

 1. Každý účastník kurzu nebo jiné akce pořádané společností Global Security Group, spol. s r. o. (dále jen GSG) je povinen před zahájením kurzu vyplnit, podepsat a odeslat dokumentaci, určenou ke kurzům, elektronickou formou nejméně 5 dní před zahájením akce. Dokumentace je ke stažení na internetových stránkách společnosti www.g-s-g.cz v sekci Přihlášky. Vyplněnou a podepsanou dokumentaci později osobně odevzdá před zahájením kurzu pověřené osobě společnosti GSG.
 2. Účastník na akci nebude pod vlivem alkoholu ani jiné návykové látky. Účastník se na výzvu pověřené osoby společnosti GSG podrobí testu na tyto látky přivolaným příslušníkům Policie ČR nebo jiné oprávněné složce.
 3. Účastník se bude řídit pokyny instruktorů a pověřených osob od okamžiku příchodu do místa kde se akce koná až do ukončení akce.
 4. Účastník, který není držitelem Zbrojního průkazu oznámí tuto skutečnost společnosti GSG a dořeší jakým způsobem se bude provádět jeho výcvik. Toto provede v dostatečném časovém předstihu.
 5. Osoba, které byl pravomocně vydán zákaz činnosti na úseku zbraní a střeliva nebo osoba, u které je jakákoliv zákonná překážka zamezující mu používání zbraně oznámí tuto skutečnost GSG v dostatečném časovém předstihu.
 6. Účastník je povinen dodržovat provozní řád objektu nebo prostoru kde se akce bude konat. Pokud se účastník neseznámí s řádem upozorní na to pověřenou osobu společnosti GSG nebo instruktora a ten sjedná nápravu.
 7. Účastník mladší 18 let upozorní společnost GSG v dostatečném předstihu na tuto okolnost a situace bude řešena individuálně. Nejčastěji, že osoba bude pod dohledem zákonného zástupce, nebo jiný zákonný způsob.

 

 

Pravidla

 1. Před vstupem nebo ihned po vstupu do prostou kde se akce koná účastník, který má u sebe zbraň provede její vybití v prostou k tomu určeném. Zároveň vyjme všechny náboje ze zásobníků, nábojových schránek nebo válců revolveru.
 2. Během doby konání akce účastník nebude manipulovat se zbraní, zásobníkem ani náboji bez souhlasu instruktora nebo pověřené osoby.
 3. Nabíjení nábojů do zásobníků, nábojových schránek nebo válců revolverů se bude provádět pouze na výzvu instruktora nebo pověřené osoby.
 4. Po celou dobu akce bude mít účastník nasazeny ochranné pomůcky. Při střeleckých akcích budou mít vždy správně nasazeny střelecké brýle na očích a chrániče sluchu na uších. Toto platí i pro osoby, které se akce neúčastní ale jsou přítomny (doprovod, sponzor, příslušník médií atd.)
 5. Účastník se chová tak, aby nerušil ostatní účastníky při akci.
 6. Požívání alkoholu a návykových látek se zakazuje všem, kteří budou v prostoru akce.
 7. Kouření je povoleno pouze na místech k tomu určených.
 8. GSG si vyhrazuje právo doplnit, upravit nebo změnit podmínky a pravidla v závislosti na druhu akce a prostoru konání.
 9. Každý kdo je v prostoru akce si je vědom, že pokud poruší některý z bodů nebo jeho chování bude nevhodné případně bude narušovat běh akce bude vykázán bez nároku na náhradu vynaložených prostředků a platbu.
 10. Vytváření video záznamů a fotografických záznamů se smí provádět jen se souhlasem instruktorů nebo pověřených osob.
 11. Účastník akce (dále též účastník) pořádané pořadatelem Global Security Group, spol. s r.o. (dále též pořadatel), tímto výslovně prohlašuje, že výše uvedené akce se účastní na vlastní nebezpečí a riziko a pořadatel tudíž nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou účastníkovi a není povinen hradit jakoukoliv újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce. Účastník bere na vědomí, že povinnou součástí sportovního výstroje pro účast na akci jsou:
  chrániče sluchu, střelecké brýle, střelecké rukavice, chrániče kolen a loktů a další pomůcky zvyšující bezpečnost dle potřeby každého účastníka a jeho  vlastních potřeb např. balistická vesta, ortéza atd. Za použití a stav sportovní výstroje, výzbroje a vybavení odpovídá každý účastník sám.
 12. Účastník prohlašuje, že netrpí žádnými chorobami a poruchami zdravotního stavu zejména:
  Onemocněním srdce a cév
  Onemocněním dýchacích cest včetně zánětů horních cest dýchacích (mj. rýma, zánět vedlejších nosních dutin)
  Stavy po úrazu
  Omezení pohyblivosti
  Poruchami krevního talku
  Stavy po infarktu
  Onemocněním nervového systému
  Epilepsií
  Vadou páteře
  Cukrovkou
  Závratěmi
  Duševními poruchami
  Vážnou oční vadou
  Chorobou vnitřních orgánů
  Stavem po operaci
 13. Účastník také prohlašuje, že není pod vlivem omamných a psychotropních látek a je starší 18-ti let. Účastnice prohlašuje, že není těhotná. V případě, že účastník/účastnice akce nesplňuje některý z bodů uvedených v odstavci 2 nebo si není jistý svým zdravotním stavem je povinen konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem a organizátorovi akce předložit doklad o zdravotní způsobilosti.
 14. Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly akce. Dále je účastník povinen respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci akce.
 15. Pořadatel není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným. S tímto účastník výslovně souhlasí.
 16. Účastník bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
 17. Účastník prohlašuje, že získané dovednosti:
  -nezneužije pro páchání trestných činů nebo přestupků ani jiných           nezákonných aktivit
  - nepředám osobám, které by mohli využít těchto znalostí k páchání
  trestných činů a přestupkůPodmínky ke stažení ZDE

Sdílet